PRIVATUMO POLITIKA

 

Asmens duomenų valdytojas Dovilė Valivonytė Baronienė, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įregistruotą Individualios veiklos pažymą, kurios numeris 751860. Registracijos adresas Fabijoniškių 43-17, Vilnius, LT-07119. Telefonas +37068577949, el. Paštas info@dovileaccessories.com (toliau- Dovileaccessories) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per Dovileaccessories internetinę svetainę https://www.dovileaccessories.com pateikia savo asmens duomenis.


Dovileaccessories pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.
Tvarkydama asmens duomenis Dovileaccessories vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais. 

 

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:

Jūsų internetiniam užsakymui apdoroti ir užsakytiems produktams pristatyti. Jūsų asmens duomenys, susiję su mokėjimo įvykdymu, gali būti persiųsti mokėjimo tarpininkams, siekiant mokėjimų įvykdymo. Renkami duomenys: Vardas, pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, informacija apie užsakytus produktus, užsakymų istorija, išsami informacija apie Jūsų pirkinius, mokėjimo informacija, mokėjimų istorija. Duomenis saugome 3 (trejus) metus išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Šie duomenys mums reikalingi, kad galėtume įvykdyti Jūsų internetu pateiktą užsakymą (sutarties vykdymas); 

Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant Dovileaccessories naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti rinkodaros pranešimų. Tai galite padaryti susisiekę el. paštu info@dovileaccessories.com

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Dovileaccessories tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

 

Asmens duomenų keitimas

Savo asmeninius registracijos duomenis galite peržiūrėti ir keisti prisijungę prie savo paskyros www.dovileaccessories.com

 

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek pateikdami užklausas, tiek užsakant Dovileaccessories naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant Dovileaccessories nurodytais kontaktais. 

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi 3 (trejus) metus.

 

Jūsų teisės 

Jūs turite teisę prašyti, kad Dovileaccessories leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu info@dovileaccessories.com .Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Dovileaccessories gavo pranešimą ar pretenziją. Atsakymas į pretenziją pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. 

 

Privatumo politikos keitimas

Dovileaccessories turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Dovileaccessories praneša tinklapyje www.dovileaccessories.com

 

Duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti 

Dovilė

El. paštas info@dovileaccessories.com

Telefonas:+370 68577949